Sammanfattning av tävlingsbidrag

Skriv en sammanfattning av kampanjen, på max 1000 tecken inklusive blanksteg, där uppdrag, mål, strategier genomförande samt resultat framgår. Sammanfattningen kommer att användas vid presentationer vid Spinngalan. Sammanfattningen kan även helt eller delvis användas i kontakt med massmedier, samt på spinn.nu.

Vårt uppdrag och projektets problemställning

Beskriv utförligt bakgrunden till att denna kampanj planerades. Vilka var uppdragsgivarens behov? Vilka var problemställningarna? Beskriv även det utgångsläge som gällde för kampanjens mål på ett tydligt och mätbart sätt.

Mål

Vilka var kampanjens mål? Ange i siffror önskad förändring av t ex varumärkeskännedom, varumärkespreferens, försäljningsnivåer, beteendeförändringar, mediegenomslag.

Vår strategi och plan

Beskriv kampanjens strategi – d v s hur ni valde att angripa uppdragets utmaningar och problemställningar.

Så gjorde vi

Beskriv kampanjens genomförande genom att lista de olika momenten i genomförandet och förklara vart och ett av dem.

Resultat och utfall

Beskriv kampanjens resultat, dels genom att visa förhållandet utgångsläge, mål och utfall, men även genom att beskriva andra positiva effekter av aktiviteterna.

(I de fall som pr-kampanjen har stötts av köpt media, ska byrån ange budgeten för det köpa medieutrymmet.)